Konferencja TRANSEIA 2017

TRANSEIA 2017


Konferencja TRANSEIA stanowi kontynuację tematyki konferencji TRANSNOISE, które odbyły się w 2012 i 2013 roku. Z uwagi na wiele problemów, jakie pojawiły się w ostatnich latach podczas przygotowania, realizacji i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej, rozszerzono zakres konferencji TRANSNOISE oraz zmieniono jej nazwę.

Oddziaływania pochodzące od dróg i ruchu drogowego są ze sobą ściśle powiązane często występują w postaci oddziaływań skumulowanych. W związku z tym cele i zakres konferencji TRANSEIA obejmują najistotniejsze problemy i zagadnienia występujące podczas analiz i realizacji ocen oddziaływania na środowisko. Interdyscyplinarność tych zagadnień powoduje, że niezbędna jest wymiana doświadczeń naukowców i specjalistów.

Do podstawowych celów konferencji należą:

  • POTRZEBA BADAŃ I INNOWACJI w zakresie projektowania, wykonywania opracowań środowiskowych oraz zastosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
  • POWIĄZANIE NAUKI I PRAKTYKI w zakresie opracowań środowiskowych oraz stosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
  • WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY NAUKĄ I PRAKTYKĄ w zakresie zmian w przepisach i podejściu do wykonywania opracowań środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym oraz stosowania urządzeń ekoinfrastruktury.

PREZENTACJE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


Sesja nr 1

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska):
„Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego w opracowaniach ochrony środowiska”

prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza (Instytut Badawczy Dróg i Mostów):
„Prognozowane zmiany klimatu a strefy klimatyczne w polskich normach budowlanych”

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska):
„Sposoby ograniczania roli samochodu osobowego w obsłudze transportowej miast”

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK (Politechnika Krakowska):
„Uciążliwości komunikacyjne na terenie wybranych miast w ocenie mieszkańców”


Sesja nr 2

prof. ndzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza (Instytut Badawczy Dróg i Mostów):
„Propozycje zmian administracyjno – prawnych dotyczących przejść dla zwierząt”

dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.):
„Czy każda decyzja o zabezpieczeniu przed hałasem drogowym to ekran akustyczny?”


Sesja nr 3

dr hab. Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Iwona Gąsak (EKKOM Sp. z o.o.):
„Ekologiczne efekty zanieczyszczenia światłem”

dr inż. Krzysztof Błażejowski:
„Parametry nawierzchni asfaltowych w kontekście właściwości przeciwhałasowych”

Marcin Dębiński (Politechnika Lubelska), dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.):
„Wpływ warunków ruchu drogowego na poziom hałasu na odcinkach dróg”


Sesja nr 4

dr inż. Radosław Kucharski (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy):
„CNOSSOS-EU – Zmiany metod ocen hałasu w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem mapowania akustycznego. Wybrane problemy w odniesieniu do hałasu drogowego”

Maciej Hałucha (EKKOM Sp. z o.o.), dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.):
„Niepewność pomiarów hałasu i wpływ odbić dźwięku w opracowaniach środowiskowych”

Sebastian Biernacki (EKKOM Sp. z o.o.), dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.), Michał Jukowski (Politechnika Lubelska), Marcin Dębiński (Politechnika Lubelska):
„Wpływ uspokojenia ruchu na oddziaływania środowiskowe”

dr inż. Marek Motylewicz (Politechnika Białostocka), dr hab. Władysław Gardziejczyk, prof. PB (Politechnika Białostocka):
„Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań z wyspą centralną”

Michał Jukowski (Politechnika Lubelska), dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.), Marcin Dębiński (Politechnika Lubelska):
„Badania hałasu dla wybranych dylatacji na obiektach inżynierskich”


Sesja nr 5

Ewa Zofka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów):
„Overview of road maintenance and operation guidelines in harmony with nature”

Mariusz Kieć, Krystian Woźniak (Politechnika Krakowska):
„Jak skuteczność zarządzania prędkością może wpływać na poziom hałasu w otoczeniu drogi”

dr inż. Malwina Spławińska (Politechnika Krakowska), Piotr Buczek (Politechnika Krakowska):
„Wpływ zmienności dobowej natężeń ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na poziom hałasu drogowego”


Sesja nr 6

dr Ulrich Mierwald (Kieler Institut für Landschaftsökologie – Niemcy):
„Road planning and the European Water Framework Directive – a new challenge. First experiences from Germany”

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Ewa Zofka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Anna Szrajber – Książkiewicz (Instytut Badawczy Dróg i Mostów):
„Preservation maintenance in pavement management”


Sesja nr 7

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie:
„Procedura środowiskowa – teoria i praktyka – okiem inwestora w zakresie realizacji dróg wojewódzkich”

dr inż. Agata Dąbal (Politechnika Rzeszowska):
„Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – użyteczne narzędzie w procesie przygotowania inwestycji drogowych”

Anna Kosak (EKKOM Sp. z o.o.):
„Aktualne zagadnienia w systemie ocen oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”

Joanna Nabielec (EKKOM Sp. z o.o.):
„Monitoring skuteczności rozwiązań łagodzących negatywny wpływ infrastruktury liniowej – przykład badań prowadzonych na autostradzie A4”


Sesja nr 8

Iwona Gąsak (EKKOM Sp. z o.o.), dr hab. Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej):
„Pnącza przy ekranach akustycznych – dobór gatunków”

Michał Gołos (Tensar Polska Sp. z o.o.), dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska), Jonathan Cook (Tensar International):
„Technologia stabilizacji warstw kruszyw georusztami w budownictwie komunikacyjnym jako ekologiczny aspekt zrównoważonego rozwoju”

Marta Gajczyk (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.), Małgorzata Lejk (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.), Lidia Lechowska (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.):
„Zajezdnia Annopol – najbardziej przyjazna środowisku zajezdnia tramwajowa w Polsce”

Brak możliwości komentowania.