Konferencja TRANSNOISE 2012

TRANSNOISE 2012


I Konferencjach Ochrony Środowiska Przed Hałasem Komunikacyjnym TRANSNOISE 2012 odbyła się w dniach 3-5 października 2012 roku.

Konferencja zgromadziła blisko 140 uczestników z różnych instytucji i organizacji reprezentujących organy ochrony środowiska i branżę komunikacyjną, przedstawicieli nauki oraz administracji państwowej i samorządowej.

Organizatorem było Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej utworzone przez Województwo Małopolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Politechnikę Krakowską oraz EKKOM Sp. z o.o. Współorganizatorami byli: Związek Mostowców RP – Oddział Małopolski i Polski Kongres Drogowy – Region Małopolska. Patronat naukowy nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej.

I Konferencja ochrony środowiska przed hałasem drogowym TRANSNOISE 2012 toczyła się w podziale na sesje tematyczne poświęcone:

  1. Aktualnym problemom ochrony przed hałasem,
  2. Innowacyjnym materiałom, technologiom i metodom ochrony przed hałasem komunikacyjnym,
  3. Mapom akustycznym i programom ochrony przed hałasem komunikacyjnym (problemy zarządców dróg i linii kolejowych),
  4. Badaniom i prognozom hałasu drogowego.

W trakcie trzydniowych obrad, poza dyskusją panelową, wygłoszonych zostało dwadzieścia prezentacji zwierających szereg wniosków i postulatów. Do najważniejszych z nich, przyjętych przez uczestników Konferencji podczas dyskusji końcowej, zaliczono:

  1. Dalszą szeroką dyskusję o możliwości ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym przy skoordynowanym udziale przedstawicieli zarządców linii komunikacyjnych oraz naukowców i specjalistów wielu branż (ochrona zdrowia, akustyka, drogownictwo, planowanie, urbanistyka, architektura itp.).
  2. Zmianę przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu i podejścia do spraw ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym.
  3. Wypracowanie harmonogramu zmian przepisów i podejścia do realnych metod ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym, a przede wszystkim do zmian w podejściu do zagospodarowania przestrzennego. W proces zmian powinni włączyć się planiści i urbaniści.
  4. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powinno przejąć finansowanie znacznej części badań dotyczących problematyki skutecznej i realnej ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym.

Podczas TRANSNOISE 2012 zostały wręczone nagrody Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Inżynierii Lądowej za działania i wdrożenia służące efektywnej ochronie przed hałasem.

Nagrodę KNPIL przyznano Romanowi Ciepieli, wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, przedstawicielowi Związku Województw RP w Zespole ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, za szczególną determinację i ogromne zaangażowanie w działania na rzecz zmian przepisów ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym.

Nagrodę KNPIL otrzymał też Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie za podjęcie się szczególnej inicjatywy, której efektem jest realizacja pilotażowych odcinków cichych nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 780.


Materiały medialne z EDROGA.TV:

Brak możliwości komentowania.