Konferencja TRANSNOISE 2013

TRANSNOISE 2013


II Konferencjach Ochrony Środowiska Przed Hałasem Komunikacyjnym TRANSNOISE 2013 odbyła się w dniach 23-25 października 2013 roku.

Dyskusję rozpoczęto od omówienia przepisów ochrony środowiska przed hałasem, ich dotychczasowych zmian i wpływu na stosowane metody ochrony. Kolejne sesje poświęcono metodom i sposobom ochrony przed hałasem komunikacyjnym: działaniom projektowym, cichym nawierzchniom, ekranom akustycznym, aspektom planistycznym i urbanizacyjnym.

W pięciu sesjach tematycznych wygłoszono w sumie 30 referatów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki (Politechnika Krakowska, Białostocka, Warszawska, Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika w Bari), administracji (GDDKiA, PKP PLK, RDOŚ i ZDW), instytutów i organizacji (Państwowy Instytut Badawczy, PSWNA, Europejska Federacja na rzecz Ekranów Akustycznych, Kieler Institut für Landschaftsökologie) oraz firm (EKKOM, TPA Sp. z o.o., Signalco, Kolhauer GmbH).

Wnioski z obrad:

  1. Dalsza szeroka dyskusja o możliwościach ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym jest konieczna, ale musi ona odbywać się przy skoordynowanym udziale przedstawicieli zarządców sieci komunikacyjnych, naukowców oraz specjalistów wielu branż.
  2. Wprowadzanie zmian do przepisów prawa dotyczących ochrony przed hałasem komunikacyjnym wymaga podejmowania działań systemowych, a więc wynikających z wcześniej wykonanej identyfikacji problemów oraz przeprowadzonej analizy potrzeb.
  3. Należy wypracować ogólne procedury doboru metod ochrony środowiska, które uwzględnią kryteria techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz założą możliwość etapowania we wprowadzaniu tych metod.
  4. Niezbędne jest prowadzenie dalszych badań i analiz nad metodami ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym.

Materiały medialne z EDROGA.TV:

Brak możliwości komentowania.